Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Předmětem plnění je šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<165>stanislav.nemec@mze.cz <1330>posta@compet.cz <1470>posta@compet.cz
Název zakázky: Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
 
Značka formuláře:  6006121702001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60061217 Číslo objednávky:  6VZ21865/2011-14132
Limity:  Podlimitní IČO zadavatele:  00020478
Datum zveřejnění:  13.06.2011 Datum skutečného odeslání:  09.06.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Úřední název: Ministerstvo zemědělství
Poštovní adresa: Těšnov 17
Obec: Praha 1 PSČ: 117 05 Stát: CZ
Kontaktní místa: Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentálních podpor PRV Tel.: +420221812394
K rukám: Ing. Stanislav Němec
E-mail: Fax: +420221812943
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.eagri.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/prehled/
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek zemědělství
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Služby
Kategorie služeb:
Služby ve výzkumu a vývoji
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS: CZ
II.1.3) Toto oznámení se týká Veřejné zakázky
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
Počet   nebo, případně, nejvyšší předpokládaný
počet   účastníků rámcové smlouvy
Doba trvání rámcové smlouvy: v letech:   nebo měsících: 
Důvod překročení čtyřleté doby platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota bez DPH: Měna: 
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
II.1.5) Stručný popis zakázky
Předmětem plnění je šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 73000000-2
Další předměty
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ne
II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ne
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro:
II.1.9) Budou přijímány varianty Ne
II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  2 700 000.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
II.2.2) Opce Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
Počet možných obnovení:    nebo rozsah: od    do 
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
V měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
nebo zahájení 01.08.2011
         dokončení 14.12.2011
 
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platební podmínky jsou součástí návrhu obchodní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce zveřejněné na profilu zadavatele.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 54 písm. a) zákona předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, c) dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů: - výpis z obchodního rejstříku - zakládací listina, kde je uveden předmět činnosti - blíže viz zadávací dokumentace
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Dodavatel předloží dle § 56 odst. 2 písm. b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min.: 3 obdobné služby v rozsahu každé z nich ve výši min. 2 mil. Kč bez DPH. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud se na realizaci veřejné zakázky budou podílet alespoň tyto osoby: 1 osoba, která bude v souhrnu splňovat následující požadavky zadavatele: • vysokoškolské vzdělání zemědělského směru • základní znalost využití MS Office, internetu • prokázání alespoň pětileté praxe v oblasti monitoringu v sektoru zemědělství • prokázání alespoň pětileté praxe v oblasti výživy a hnojení. 1 osoba, která bude splňovat následující požadavek zadavatele: • prokázání alespoň pětileté praxe v oblasti statistiky a vyhodnocování dat .
III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Ano
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (užší a jednací dialog, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců: 
nebo předpokládaný minimální počet    a, případně, maximální počet 
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
Kritéria Váha
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
6VZ21865/2011-14132
IV.3.2) Předchozí zveřejnění tákající se stejné zakázky Ne
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: Čas:
Dokumentace za úplatu Ne
Pokud ano, uveďte cenu: Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 13.07.2011 Čas: 16:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS , SK
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do: 30.07.2011
nebo doba trvání v měsících:    nebo dnech:    (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15.07.2011 Čas: 10:00
Místo: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek Ano
• zástupci zadavatele, • členové komise pro otevírání obálek , splňují-li podmínku nepodjatosti • za každého dodavatele, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění.
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE
K bodu I.2. - Hlavním předmětem činnosti zadavatele je zemědělství.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 09.06.2011
 
PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA
I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
 
PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Číslo:   1   
 
Datum odeslání do TED: 10.06.2011
Značka formuláře v TED: 2011/S 113-187168
Datum zveřejnění v TED: 15.06.2011
Forma zadání: elektronická (Česká pošta, s.p., primární datový zdroj, ověřeno elektronickým podpisem)
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie