Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
2.1. Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby: Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ.
2.2. Verejný obstarávateľ predpokladá poskytovanie služby činnosť stavebného dozoru na týchto stavbách:
2.2.1. ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa (úsek Púchov - Považská Teplá), predpokladaný termín: 04/2016 - 01/2020 z toho: 04/2016 - 07/2019 počas lehoty výstavby stavby a 08/2019 - 01/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.2. Modernizácia železničnej trate Púchov - Lúky pod Makytou - štátna hranica SK/CZ, predpokladaný termín: 05/2016 - 08/2018 z toho: 05/2016 - 05/2018 počas lehoty výstavby stavby a 06/2018 - 08/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.3. Informačný systém IDS Bratislavského kraja, predpokladaný termín: 06/2016 - 03/2017 z toho: 06/2016 - 12/2016 počas lehoty výstavby stavby a 01/2017 - 03/2017 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.4. ŽSR,Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca-Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, predpokladaný termín: 11/2016 - 02/2020 z toho: 11/2016 - 11/2019 počas lehoty výstavby stavby a 12/2019 - 02/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.5. Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry (mimo), (úsek Poprad-Tatry Lučivná), predpokladaný termín: 02/2017 - 08/2020 z toho: 02/2017 - 02/2020 počas lehoty výstavby stavby a 03/2020 - 08/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.6. Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry (mimo), (úsek Paludza - Liptovský Hrádok), predpokladaný termín: 02/2017 - 05/2020 z toho: 02/2017 - 02/2020 počas lehoty výstavby stavby a 03/2020 - 08/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.7. ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok, predpokladaný termín: 04/2017 - 01/2018 z toho: 04/2017 - 10/2017 počas lehoty výstavby stavby a 11/2017 - 01/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.8. ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach Veľká Ida Moldava nad Bodvou mesto, predpokladaný termín: 09/2017 - 04/2020 z toho: 09/2017 - 01/2020 počas lehoty výstavby stavby a 02/2020 - 04/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.9. Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, predpokladaný termín: 10/2017 - 12/2018 z toho: 10/2017 - 09/2018 počas lehoty výstavby stavby a 10/2018 - 12/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.10. ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, predpokladaný termín: 03/2018 - 06/2020 z toho: 03/2017 - 03/2021 počas lehoty výstavby stavby a 04/2021 - 06/2021 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.11. ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou Humenné, predpokladaný termín: 07/2018 - 03/2020 z toho: 07/2018 - 12/2020 počas lehoty výstavby stavby a 01/2020 - 03/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.12. ŽSR, Devínska Nová Ves Marchegg, elektrifikácia trate, predpokladaný termín: 08/2018 - 03/2019 z toho: 08/2018 - 12/2018 počas lehoty výstavby stavby a 01/2019 - 03/2019 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.13. ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, predpokladaný termín: 08/2018 - 09/2020 z toho: 08/2018 - 06/2020 počas lehoty výstavby stavby a 07/2020 - 09/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.3.Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov.
2.4.Stavby majú charakter modernizácie dopravnej cesty, technickej infraštruktúry železničnej trate zaradenej do siete TEN-T a európskeho koridoru č. V. v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem, legislatívy, noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Predmetom stavby je modernizácia existujúcich tratí, železničných staníc, zastávok a výhybní, realizácia mimoúrovňových krížení telesa dráhy s pozemnými komunikáciami, zavedenie moderných prvkov zabezpečovacieho zariadenia a oznamovacej techniky, dosiahnutie cieľov interoperability železničného systému.
2.5.Každá zo stavieb sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu príslušnej stavby spracovanej projektantom a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby zabezpečovacej a oznamovacej techniky a ostatných technologických zariadení dopracovanej zhotoviteľom stavby.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vongrej
Telefón: +421 220297025
Fax: +421 220297711
Email: vongrej.ivan@zsr.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zsr.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: Služby železničnej dopravy
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Poskytovanie služieb, t.j. stavebného dozoru pre konkrétnu stavbu bude prebiehať priamo na príslušnej stavbe, v sídle verejného obstarávateľa v Bratislave a na mieste podľa činností uvedených v príslušnej zmluve na poskytnutie služby (napr. pri vybavovaní povolení).
Kód NUTS
SK
SK0
SK01
SK02
SK03
SK04
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaní účastníci rámcovej dohody Počet
Hodnota: 7
Trvanie rámcovej dohody v mesiacoch
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 43 977 892,1500 EUR
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
2.1. Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby: Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ.
2.2. Verejný obstarávateľ predpokladá poskytovanie služby činnosť stavebného dozoru na týchto stavbách:
2.2.1. "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa" (úsek Púchov - Považská Teplá), predpokladaný termín: 04/2016 - 01/2020 z toho: 04/2016 - 07/2019 počas lehoty výstavby stavby a 08/2019 - 01/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.2. "Modernizácia železničnej trate Púchov - Lúky pod Makytou - štátna hranica SK/CZ", predpokladaný termín: 05/2016 - 08/2018 z toho: 05/2016 - 05/2018 počas lehoty výstavby stavby a 06/2018 - 08/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.3. "Informačný systém IDS Bratislavského kraja", predpokladaný termín: 06/2016 - 03/2017 z toho: 06/2016 - 12/2016 počas lehoty výstavby stavby a 01/2017 - 03/2017 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.4. "ŽSR,Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca-Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať", predpokladaný termín: 11/2016 - 02/2020 z toho: 11/2016 - 11/2019 počas lehoty výstavby stavby a 12/2019 - 02/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.5. "Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry (mimo)", (úsek Poprad-Tatry Lučivná), predpokladaný termín: 02/2017 - 08/2020 z toho: 02/2017 - 02/2020 počas lehoty výstavby stavby a 03/2020 - 08/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.6. "Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš Poprad-Tatry (mimo)", (úsek Paludza - Liptovský Hrádok), predpokladaný termín: 02/2017 - 05/2020 z toho: 02/2017 - 02/2020 počas lehoty výstavby stavby a 03/2020 - 08/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.7. "ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok, predpokladaný termín: 04/2017 - 01/2018 z toho: 04/2017 - 10/2017 počas lehoty výstavby stavby a 11/2017 - 01/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.8. "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach Veľká Ida Moldava nad Bodvou mesto", predpokladaný termín: 09/2017 - 04/2020 z toho: 09/2017 - 01/2020 počas lehoty výstavby stavby a 02/2020 - 04/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.9. "Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov", predpokladaný termín: 10/2017 - 12/2018 z toho: 10/2017 - 09/2018 počas lehoty výstavby stavby a 10/2018 - 12/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.10. "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina", predpokladaný termín: 03/2018 - 06/2020 z toho: 03/2017 - 03/2021 počas lehoty výstavby stavby a 04/2021 - 06/2021 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.11. "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou Humenné", predpokladaný termín: 07/2018 - 03/2020 z toho: 07/2018 - 12/2020 počas lehoty výstavby stavby a 01/2020 - 03/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.12. "ŽSR, Devínska Nová Ves Marchegg, elektrifikácia trate", predpokladaný termín: 08/2018 - 03/2019 z toho: 08/2018 - 12/2018 počas lehoty výstavby stavby a 01/2019 - 03/2019 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.2.13. "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice", predpokladaný termín: 08/2018 - 09/2020 z toho: 08/2018 - 06/2020 počas lehoty výstavby stavby a 07/2020 - 09/2020 po uplynutí lehoty výstavby stavby
2.3.Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov.
2.4.Stavby majú charakter modernizácie dopravnej cesty, technickej infraštruktúry železničnej trate zaradenej do siete TEN-T a európskeho koridoru č. V. v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem, legislatívy, noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Predmetom stavby je modernizácia existujúcich tratí, železničných staníc, zastávok a výhybní, realizácia mimoúrovňových krížení telesa dráhy s pozemnými komunikáciami, zavedenie moderných prvkov zabezpečovacieho zariadenia a oznamovacej techniky, dosiahnutie cieľov interoperability železničného systému.
2.5.Každá zo stavieb sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu príslušnej stavby spracovanej projektantom a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby zabezpečovacej a oznamovacej techniky a ostatných technologických zariadení dopracovanej zhotoviteľom stavby.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71521000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71541000-2
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Činnosť stavebného dozoru podľa rozsahu uvedeného v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 43 977 892,1500 EUR
II.2.2) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 500 000 (päťstotisíc) EUR.
Poskytovateľ bude povinný v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Čiastkovej zmluvy doručiť Objednávateľovi bankovú záruku na poskytnutie služby vo výške ....................... EUR (bude doplnené v konkrétnom návrhu Čiastkovej zmluvy, ktorý bude uchádzačom daný k dispozícii v rámci konzultácii pri Opätovnom otvorení súťaže, predpokladá sa banková záruka vo výške 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky zadávanej v rámci Opätovného otvorenia súťaže), ktorou Poskytovateľ preukáže Objednávateľovi zabezpečenie splnenia svojich zmluvných povinností..
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Platby sa budú uskutočňovať v EUR. Daň z pridanej hodnoty bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa.
Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. Objednávateľ sa zaväzuje odmenu za poskytnutie služby stavebného dozoru uhrádzať na základe Poskytovateľom riadne vyhotovených faktúr, ktoré Poskytovateľ doručí do sídla Objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru každý kalendárny štvrťrok (t.j. k 31.03., k 30.06., k 30.09. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka), v ktorom riadne poskytoval službu. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 kalendárnych dní.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"). V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, ich preukáže v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo predložením Čestného vyhlásenia č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
1.1.§ 26 ods. 1 písm. a)
výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
1.1.1.fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2.právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.2.§ 26 ods. 1 písm. b)
výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:
1.2.1.fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2.právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.
Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,
1.3.§ 26 ods. 1 písm. c)
potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.4.§ 26 ods. 1 písm. d)
1.4.1.potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4.2.potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5.§ 26 ods. 1 písm. e)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6.§ 26 ods. 1 písm. f)
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť (na predmet zákazky - výkon činnosti stavebného dozoru),
1.6.1.aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,
1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,
1.7.§ 26 ods. 1 písm. g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ,
1.8.§ 26 ods. 1 písm. h)
čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
1.8.1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:
1.8.2.1.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.2.2.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.8.3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.9.§ 26 ods. 1 písm. i)
čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.10.§ 26 ods. 1 písm. j)
čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2.Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov do 28.04.2015, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní preukázať údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") o zapísaní do zoznamu podnikateľov nie je povinný predkladať, avšak je povinný predložiť iba doklad požadovaný v bode 1.3. alebo Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov ohľadom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov do 28.04.2015 a po tomto termíne požiadal úrad o doplnenie údajov vedených v zozname podnikateľov, že nie je v reštrukturalizácii a úrad tento údaj doplnil, nie je povinný predkladať potvrdenie úradu ani Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov po 28.04.2015 nie je povinný predkladať potvrdenie úradu ani Čestné vyhlásenie č. 1 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
4.Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. a 1.8. až 1.10. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5.Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26a zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba stanovená v § 26a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Majetkovú účasť uchádzač preukáže v zmysle § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložením Čestného vyhlásenia č. 2 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo predložením týchto dokladov:
- výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie,
- zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou,
- doklad vydaný centrálnym depozitárom cenných papierov alebo
- obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov.
Predložené doklady musia odrážať stav zodpovedajúci skutočnosti ku dňu predloženia ponuky a nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží originály dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.
Uchádzač, právnická osoba alebo v prípade skupiny takýchto osôb za každého člena skupiny osobitne, je povinný preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb, ktoré v nej majú kvalifikovanú účasť.
Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
6.Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením Čestného vyhlásenia č. 3 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo predložením týchto dokladov:
6.1.§ 27 ods. 1 písm. a)
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
7.Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
6.1.1.Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
6.1.1.1.Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne 500 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu. Úverový prísľub nemusí byť vystavený na konkrétnu zákazku, t.j. nemusí v ňom byť uvedený názov predmetu zákazky.
Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom.
6.1.1.2.Uchádzač predloží vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:
- či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (t.j. za roky 2013 a 2014) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,
- že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia originálu.
Okrem vyjadrenia banky (bánk) predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
8.Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením Čestného vyhlásenia č. 4 podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo predložením týchto dokladov:
8.1.§ 28 ods. 1 písm. a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite dodaného tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie, alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
8.2.§ 28 ods. 1 písm. k)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
9. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
10. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz Európskej centrálnej banky.
11. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel služieb. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. bod 4.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
8.1.1.Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2012, 2013 a 2014) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Rovnakým alebo podobným charakterom predmetu zákazky sa rozumie poskytnutie služby činnosť stavebného dozoru, poskytovaná za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2012, 2013 a 2014) na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice alebo cesty).
Uchádzač v zozname uvedie poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky poskytnuté za predchádzajúce tri roky (t. j. za roky 2012, 2013 a 2014) priloží k ním referencie.
Vyžaduje sa:
- aspoň jedna zmluva, kde uchádzač poskytoval službu - činnosť stavebného dozoru v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014 na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty), kde rozpočtový náklad stavby dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty) je/bol minimálne 50 000 000 EUR bez DPH,
- aspoň jedna zmluva, kde uchádzač poskytoval službu činnosť stavebného dozoru v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014 na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice), kde rozpočtový náklad za časť stavby elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia je/bol minimálne 500 000 EUR bez DPH,
- aspoň jedna zmluva, kde stavebný dozor bol poskytovaný na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty) a zmluva bola realizovaná podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky.
Verejný obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia troch rokov (2012, 2013 a 2014), ale preukáže, že v uvedenom období troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa vzoru Formulár "A" Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uvedeného v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:
- obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa/obstarávateľa/objednávateľa/ investora,
- potvrdenie, že poskytovateľ poskytoval/poskytuje predmetnú službu,
- informáciu, či plnenie zmluvy poskytoval/poskytuje ako samostatný poskytovateľ alebo člen skupiny alebo subdodávateľ,
- potvrdenie o kvalite poskytnutia služby (krátky komentár),
- typ zmluvy,
- dátum uzavretia zmluvy,
- dátum ukončenia zmluvy alebo či je zmluva v realizácii,
- krajina, kde je/bola služba poskytovaná,
- dopravná infraštruktúra (železnice a cesty): Áno/Nie,
- označenie zmluvných podmienok, podľa ktorých bola stavba realizovaná, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetová banka,
- akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH (železnice a cesty): uviesť podľa ZoD z toho čiastka za elektrické zabezpečovacie zariadenia: uviesť podľa ZoD,
- názov stavby: uviesť podľa ZoD,
- stručný popis stavby: uviesť podľa ZoD,
- názov služby: uviesť podľa ZnPS,
- stručný popis služby: uviesť podľa ZnPS vrátane činností stavebného dozora,
- stručný popis služby poskytovanej poskytovateľom: uviesť časť služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ, v prípade, že celú službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,
- zmluvná cena služby: uviesť podľa ZnPS,
- cena za poskytnuté služby v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014,
- dôvod zmeny cien služby v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014 (uviesť, ak je relevantné),
- zmluvná cena poskytovateľa: uviesť zmluvnú cenu za časť služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že celú službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,
- cena za poskytnuté služby poskytovateľa v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014: uviesť zmluvnú cenu za časť služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že celú službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,
- čas plnenia služby: uviesť podľa ZnPS,
- zmenený čas plnenia služby: (uviesť, ak je relevantné),
- dôvod zmeny času plnenia služby: (uviesť, ak je relevantné),
- čas plnenia poskytovateľa: uviesť čas plnenia tej časti služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že celú službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,
- zmenený čas plnenia poskytovateľa: uviesť zmenu času plnenia tej časti služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že celú službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie (uviesť, ak je relevantné),
- meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ objednávateľa/ investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky verejného obstarávateľa/ obstarávateľa/ objednávateľa/ investora.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s poskytnutím tejto služby. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky poskytovaných za predchádzajúce tri roky (t.j. za roky 2012, 2013 a 2014) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien a lehôt dodania podľa vzoru Formulár "A" Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z komplexnosti požadovaných služieb činnosti stavebného dozoru a je potrebné preukázať, že uchádzač má aspoň minimálne praktické skúsenosti s poskytovaním činnosti stavebného dozoru pri vykonávaní stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky.
8.2.1.Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača za predpokladu, že pri zadávaní zákazky využije kapacity subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 8.2. podľa § 28 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 8.2. na základe taxatívnej požiadavky podľa § 32 ods.3 písm. b s odkazom na § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil aj čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Tabuľka, vrátane čestného vyhlásenia bude spracovaná podľa priloženého vzoru Formulár "B" Zoznam tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby subdodávateľ mal skúsenosti s predmetom zákazky a aby preukázané odborné kapacity uchádzačom prostredníctvom subdodávateľa boli k dispozícii počas celej doby poskytovania služby na riadne plnenie predmetu zákazky.
V súlade s § 32 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke, uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. V zmysle § 149 ods. 3 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní úrad uloží dodávateľovi pokutu do 5 000 EUR, ak poruší povinnosť podľa § 32 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/odborníkov. Poskytnúť službu je možné iba na základe oprávnenia napr. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytovať službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na regulované povolania, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, v tomto prípade č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ale vzťahuje sa na iné činnosti, ktoré sú v zákone a jeho prílohách uvedené, najmä na voľné poskytovanie služieb, kde poskytovateľ služby má právo na automatickú dočasnú registráciu v registri komory alebo inej profesijnej organizácii podľa osobitných predpisov napr. zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Na webovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) je uverejnená smernica Slovenskej komory stavebných inžinierov o uznávaní odborných kvalifikácií pre výkon vybraných činností vo výstavbe stavbyvedúceho a stavebného dozoru usadenými a hosťujúcimi odborne spôsobilými osobami krajín EÚ v Slovenskej republike, na základe ktorej vybrané odborné činnosti vo výstavbe v Slovenskej republike môžu vykonávať osoby ako usadené alebo hosťujúce odborne spôsobilé osoby.
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
17528/2015/O220
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Ak áno Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 192-347795
z: 03.10.2015
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 14.12.2015 08:30
Spoplatnená dokumentácia Nie
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.12.2015 08:30
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie Do dátumu
Dátum: 31.03.2016
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.12.2015 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 2020 a nástroj na prepájanie Európy (NPE)
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti o účasť, t.j. žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (faxom alebo e-mailom) podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu s uvedením údajov o kontaktnej osobe záujemcu pre túto verejnú súťaž (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, fax).
V prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, verejný obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí.
Okrem súťažných podkladov bude verejný obstarávateľ zasielať tejto kontaktnej osobe formou e-mailu aj všetky písomnosti, vrátane tých, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt.
Touto formou sa doručená písomnosť bude považovať za písomnosť doručenú do vlastných rúk v zmysle všeobecného predpisu o správnom konaní.
2) Vzor žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je uvedený na www.zsr.sk/4112. Heslo pre otvorenie žiadosti o účasť je 1111.
3) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.
4) Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletnej vyplnenej, podpísanej oprávnenou osobou za záujemcu a doručenej žiadosti o účasť do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia.
V prípade, že žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov nebude kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do termínu uvedeného v bode IV.3.3) tohto oznámenia, nebudú v zmysle § 34 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne.
5) V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak o súťažné podklady požiada jeden člen skupiny dodávateľov.
6) Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby vo vlastnom záujme požiadali verejného obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. pri uplatnení revíznych postupov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.
7) Verejný obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami a uchádzačmi iba v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku.
8) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať faxom, elektronicky (e-mailom) a telefonicky.Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia ponuky a je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod..
Verejný obstarávateľ a záujemca alebo uchádzač sú povinní pri obdržaní každého e-mailu potvrdiť jeho prijatie odosielateľovi tohto e-mailu tým, že mu zašle spätný e-mail.
9) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby.
10) Osobné predkladanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod..
11) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
12) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
13) V bode IV.3.8) tohto oznámenia je uvedené, že uchádzači nie sú oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk, keďže týmto otváraním ponúk sa rozumie otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné".
Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Verejný obstarávateľ odošle týmto uchádzačom oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" s uvedením miesta a času v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
14) Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie rámcovej dohody (ďalej len "RD"). V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ určuje dlhšiu lehotu, ako je minimálna lehota (30 dní). Úspešný uchádzač bude povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie RD tak, aby mohla byť uzatvorená do 45 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
15) V tejto verejnej súťaži nebude žiaden neúspešný uchádzač. Výsledkom verejného obstarávania na poskytnutie služby činnosť stavebného dozoru bude RD s opätovným otvorením, ktorej účastníkmi budú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, t.j. tí, ktorí sa umiestnia na niektorom z miest v poradí po vyhodnotení ponúk.
Pri potrebe zabezpečiť poskytovanie stavebného dozoru na konkrétnej stavbe dôjde k opätovnému otvoreniu súťaže, verejný obstarávateľ uskutoční s účastníkmi RD v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní písomné konzultácie a to tak, že zašle každému účastníkovi na mailovú adresu kontaktnej osoby účastníka uvedenú v prílohe č. 3 RD všetky relevantné podklady potrebné pre vypracovanie ponuky (najmä zadanie, informácie o priebehu opätovného otvorenia súťaže vrátane informácií o elektronickej aukcii, návrh čiastkovej zmluvy, t.j. zmluvy na poskytnutie služby). V rámci opätovného otvorenia súťaže bude pri vyhodnotení ponúk použitá elektronická aukcia. Poskytovateľom služby stavebného dozoru na konkrétnej stavbe bude ten účastník RD, ktorý sa umiestnil na základe výsledku elektronickej aukcie na prvom mieste v poradí.
16) V bode II.1.4) a v bode II.3) tohto oznámenia je uvedená doba 48 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia RD, ale odo dňa jej nadobudnutia účinnosti.
17) Po nadobudnutí platnosti a účinnosti RD a za podmienok v nej dohodnutých, verejný obstarávateľ opätovne otvorí súťaž na poskytnutie služby činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa" (úsek Púchov - Považská Teplá). Súčasťou súťažných podkladov budú už informácie o stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa".
18) Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/odborníkov. Bližšie
uvedené v bode III.3.1) tohto oznámenia. Uchádzač v ponuke nepredkladá žiadne doklady za kľúčových expertov a expertov/odborníkov.
19) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné" a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá". Zoznam dokladov, ktoré má obsahovať časť ponuky, označená slovom "Ostatné" a časť ponuky, označená slovom Kritériá", je uvedený v súťažných podkladoch.
20) Uchádzač predloží dokumenty, ktoré tvoria ponuku, súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, tieto dokumenty budú predložené v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Uvedené je v súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní.
21) Ak záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov e-mailom, tento dokument bude podpísaný a bude v PDF formáte, súčasne ho predloží aj vo formáte programu MS Word.
22) Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov /vysvetlenie ponuky/ odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky e-mailom, tieto dokumenty budú podpísané a budú v PDF formáte, súčasne ich predloží aj vo formáte programu MS Word.
23) Verejný obstarávateľ zverejní v profile súťažné podklady okrem tých častí, ktoré obsahujú dôverné informácie alebo dokumenty chránené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
Kompletné súťažné podklady poskytne verejný obstarávateľ na základe doručenej písomnej žiadosti, podľa bodu 1) Doplňujúcich informácií.
24) Oproti zverejnenému predbežnému oznámeniu k tejto zákazke bola do predmetu zákazky doplnená stavba: "Modernizácia železničnej trate Púchov - Lúky pod Makytou - štátna hranica SK/CZ", predpokladaný termín: 05/2016 - 08/2018 z toho: 05/2016 - 05/2018 počas lehoty výstavby stavby a 06/2018 - 08/2018 po uplynutí lehoty výstavby stavby.
25) Oproti zverejnenému predbežnému oznámeniu k tejto zákazke došlo pri niektorých stavbách k úprave predpokladanej doby poskytovania služby.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8 , 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Internetová adresa (URL): www.zsr.sk
VI.4.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona o verejnom obstarávaní
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.10.2015

21958 - MSS

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie