Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby


Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-042246

Evidenční číslo zakázky: Z2018-042246

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.12.2018 2:05:37

Název zadavatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČO zadavatele: 70994234
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 IČO: 70994234

 Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7

 Obec: Praha 1 - Nové Město

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová

 Tel.: +420 972244738

 E-mail: Pluharova@szdc.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.szdc.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.szdc.cz/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)

 zakazky.szdc.cz/

 Další informace lze získat
 na jiné adrese: (uveďte jinou adresu)

 Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 IČO: 70994234

 Poštovní adresa: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955

 Obec: Praha 9

 PSČ: 190 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová

 Tel.: +420 972244738

 E-mail: Pluharova@szdc.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.szdc.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): zakazky.szdc.cz/

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky prostřednictvím: (URL)
 zakazky.szdc.cz/

I.6)Hlavní předmět činnosti

 Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

 Spisové číslo: 26020/2018-SŽDC-SSZ-OVZ

II.1.2)Hlavní kód CPV

 45234110

II.1.3)Druh zakázky

 Práce

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 1954214723,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 45234116

 71322000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ042

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria

 Cena - Váha

II.2.6)Předpokládaná hodnota

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 28

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

 Opce

 Uveďte popis opcí: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem spočívající v provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. Předpokládaná doba a rozsah těchto nových stavebních prací jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Operační program Doprava

II.2.14)Další informace

 Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy, hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.3 Pokynů a hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 1 742 661 232 Kč (bez DPH), přičemž hodnota nových stavebních prací činí 2 764 477 Kč (bez DPH) a hodnota zadavatelem poskytovaného materiálu činí 139 501 898 Kč (bez DPH).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

 Seznam a stručný popis podmínek: Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro následující činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Revize, prohlídky a zkoušky určených
technických zařízení v provozu, Výkon zeměměřických činností, Projektovou činnost ve výstavbě, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Geologické práce. Předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b), d), e), g) a i) zákona č. 360/1992 Sb. Předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

 Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

 Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti

 Seznam a stručný popis pravidel a kritérií: Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.1.6)Požadované zálohy a záruky

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

 Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem podmínek - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

 Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: 15.01.2019

 Místní čas: 09.00

IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 CS

IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum (dd.mm.rrrr): 15.01.2019

 Místní čas (hh:mm): 09.00

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek

 Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 04.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/96476

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie