Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)



Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-017572

Evidenční číslo zakázky: Z2019-017572

Datum uveřejnění ve VVZ: 27.05.2019 2:00:25

Název zadavatele: COMTES FHT a.s.

IČO zadavatele: 26316919




Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: COMTES FHT a.s.

 IČO: 26316919

 Poštovní adresa: Průmyslová 995

 Obec: Dobřany

 PSČ: 33441

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Sýkorová

 Tel.: +420 377197370

 E-mail: barbora.sykorova@comtesfht.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní adresa: (URL): www.comtesfht.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/comtes-fht-a-s_389/

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00012018

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00012018

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Služby

 Hlavní kód CPV: 71621000

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Dobřany

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

 Rámcová smlouva s jediným účastníkem

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000836

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 500 000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 48

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ano

 Nabídky mohou být předkládány pro: všechny položky
 Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli: 3

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Analýzy na extrakčních replikách

 Část zakázky č.: A

II.5.2)Popis části zakázky

 Zahrnuje tyto nezbytné dílčí kroky:
1. Příprava vzorku a výroba extrakčních replik
2. Pozorování mikrostruktury na otisku, sledování přítomnosti částic precipitátů popuštěné oceli
3. Identifikace částic pomocí elektronové difrakce
4. EDS analýza chemického složení částic
5. Zpráva
Předpokládaný počet analýz v části A: 24
Předpokládaný výstup části A - Analýzy na extrakčních replikách:
- Snímky dokumentující mikrostrukturu popuštěné oceli při zvětšeních umožňujících kvalitativní a pokud možno i hrubé kvantitativní posouzení precipitátů vzniklých při popouštění oceli, jejich velikost předpokládáme mezi 5 – 50 nm.
- Lokální EDX analýzy vyextrahovaných částic
- Vyhodnocené difraktogramy vyextrahovaných precipitátů, pokud možno všech typů přítomných v oceli.
- Vyhodnocení mikrostruktury včetně vzájemného porovnání různě zpracovaných vzorků.

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 71621000

 Kód NUTS: CZ032

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 200 000,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie

 Část zakázky č.: B

II.5.2)Popis části zakázky

 Zahrnuje tyto nezbytné dílčí kroky:
1. Příprava vzorku a výroba tenkých folií
2. Vyhodnocení mikrostruktury a substruktry vzorku ve světlém i tmavém poli
3. Identifikace přítomných fází včetně vyprecipitovaných částic pomocí elektronové difrakce
4. EDS analýza přítomných fází včetně vyprecipitovaných částic
5. Zpráva
Předpokládaný počet analýz v části B: 20
Předpokládaný výstup části B:
- Snímky dokumentující mikrostrukturu popuštěné oceli při zvětšeních umožňujících kvalitativní a pokud možno i hrubé kvantitativní posouzení precipitátů vzniklých při popouštění oceli, jejich velikost předpokládáme mezi 5 – 50 nm. Identifikace prefenčních lokalit vzniku precipitátů. Dokumentace případné přítomnosti zbytkového austenitu, jeho morfologie a preferenční lokality výskytu a hrubý odhad četnosti výskytu.
- Lokální EDX analýzy
- Vyhodnocené difraktogramy přítomných fází včetně precipitátů, pokud možno všech typů.

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 71621000

 Kód NUTS: CZ032

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 000 000,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

 C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení

 Část zakázky č.: C

II.5.2)Popis části zakázky

 Zahrnuje tyto nezbytné dílčí kroky:
1. Příprava vzorků a výroba fólií
2. Standardní dokumentace mikrostruktury
3. Elektronová difrakce fází a vyprecipitovaných částic na fóliích
4. EDS analýza chemického složení fází a částic
5. EELS - Energiová filtrace přítomných fází a částic
6. Analýza jemných částic technikou HRTEM
7. Zpráva
Předpokládaný počet analýz v části C: 10
Předpokládaný výstup části C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení:
- Snímky dokumentující vybraná fázová rozhraní v oceli a dokumentace nejmenších precipitátů při vysokém rozlišení. Popis charakteru vybraných rozhraní. Vyhodnocení difraktogramů vybraných fází.
- Vyhodnocení mikrostruktury včetně vzájemného porovnání různě zpracovaných vzorků.

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní kód CPV: 71621000

 Kód NUTS: CZ032

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 300 000,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 12.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:15

 Místo: Dobřany, Průmyslová 1298

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 24.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/119176

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie