Predbežné oznámenie 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F01 - Předběžné oznámení


Název zakázky: Sanitní vozidla

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-018662

Evidenční číslo zakázky: Z2019-018662

Číslo oznámení TED: 2019/S 108-262516

Datum uveřejnění ve VVZ: 06.06.2019 14:00:22

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČO zadavatele: 00179906
 Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice Hradec Králové

 IČO: 00179906

 Poštovní adresa: Sokolská 581

 Obec: Hradec Králové - Nový Hradec Králové

 PSČ: 500 05

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Libor Klíma

 Tel.: +420 495834015

 E-mail: libor.klima@fnhk.cz

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.fnhk.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)

 www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

 Další informace lze získat
 na výše uvedené adrese

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky prostřednictvím: (URL)
 www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Celostátní či federální úřad/agentura

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Sanitní vozidla

II.1.2)Hlavní kód CPV

 34114121

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 2 300 000,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Odbor dopravy Fakultní nemocnice Hradec Králové

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria
 Kritéria kvality

 Název: Kvalita – Technické parametry sanitních vozidel

 Váha: 10
 Cena - Váha

 Váha: 90

II.2.6)Předpokládaná hodnota

 Hodnota bez DPH: 2 300 000,00
 Měna: CZK

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v dnech: 154

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

 10.07.2019

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

 Seznam a stručný popis podmínek: Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

 Seznam a stručný popis kritérií výběru: 1) Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek
2) Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona – popisy a fotografie

 Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 1) Předložení seznamu alespoň 1 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za významnou dodávku se pro tuto veřejnou zakázku považuje dodávka minimálně 1 kusu sanitního vozidla kategorie A2 dle ČSN EN 1789.
2) Předložení vyobrazení a technického popisu, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízené zboží plně splňuje technické požadavky uvedené v díle 2 Zadávací dokumentace.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení žádosti o účast

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

IV.2.5)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení

 10.07.2019

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

 Budou používány elektronické objednávky

 Budou přijímány elektronické faktury

 Bude použita elektronická platba

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 04.06.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form01/Display/120378

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie