Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Část 1. - Zápory
Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy.
Část 2. - Převázky a rozpěry
Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu – převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Hutní materiál 1- Sanace odkaliště K1- 3. etapa

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-023252

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2019-010910

Evidenční číslo zakázky: Z2019-010910

Číslo oznámení TED: 2019/S 133-326625

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2019 2:09:15

Název zadavatele: DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM

IČO zadavatele: 00002739




Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM

 IČO: 00002739

 Poštovní adresa: č. p. 86

 Obec: Dolní Rožínka

 PSČ: 59251

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Marek Burian

 Tel.: +420 566593845

 E-mail: burian@diamo.cz

 Kód NUTS: CZ063

 Hlavní adresa: (URL): www.diamo.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.ppe.cz/v2/profil/diamo/

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 hornictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Hutní materiál 1- Sanace odkaliště K1- 3. etapa

 Spisové číslo: D400/03554/2019

II.1.2)Hlavní kód CPV

 14711000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Část 1. - Zápory
Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy.
Část 2. - Převázky a rozpěry
Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu – převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 3 023 758,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Část 1. - Zápory

 Část zakázky č.: 1.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14711000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ063

 Hlavní místo dodání nebo plnění: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
Místo dodání
Část 1. - Zápory
Závod Rožná I - souřadnice: 49.4814000N, 16.2190000E

II.2.4)Popis zakázky

 Zápory:
Tyč průřezu HE B z konstrukční oceli
o rozměr profil 140 mm - celkem 121 017 kg

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Část 2. - Převázky a rozpěry

 Část zakázky č.: 2.

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 14711000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ063

 Hlavní místo dodání nebo plnění: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
Místo dodání
Část 2. - Převázky a rozpěry
Středisko dopravy - souřadnice: 49.4719000N, 16.2089000E

II.2.4)Popis zakázky

 Převázky
Tyč průřezu HE B z konstrukční oceli
o rozměr profil 140 mm - celkem 10 515 kg
profil 160 mm - celkem 20 448 kg
Rozpěry:
Trubka z konstrukční oceli
o rozměr 168,3 x 10 mm - celkem 288 m
177,8 x 10 mm - celkem 84 m

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 070-164351

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka č.: D400/03554/2019

 Část zakázky č.: 1.,2.

 Název: Část 1. - Zápory, Část 2. - Převázky a rozpěry

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 13.06.2019

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 2
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: ZEMPO HB s.r.o.

 IČO: 01411365

 Poštovní adresa: č.p. 100

 Obec: Martinice

 PSČ: 59401

 Země: CZ

 Tel.: +420 777250061

 E-mail: veselsky@zzn-hp.cz

 Kód NUTS: CZ063

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 700 000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 3 023 758,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 10.07.2019



Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/123673

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie