Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázekvar appInsights = window.appInsights || function(config) {
function r(config) {
t[config] = function() {
var i = arguments;
t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) })
}
}

var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f;
for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop());
return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) {
var s = f && f(config, r, u, e, o);
return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s
}), t
}({
instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3"
});

window.appInsights = appInsights;
appInsights.trackPageView();
MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČRVĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEKPřihlášení |
Registrace

Úvodní stránka
Vyhledání formulářů
Vyhledat profil
Nápověda a dokumentace
Formuláře dle 137/2006
Metodická podpora

V pracovních dnech: 8:00 - 17:00
Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz
Tel: +420 267 900 950
Fax: +420 244 026 200Podání zasílaná prostřednictvím
datové schránky zasílejte
do datové schránky ID 3rdzwpj,
označené v informačním systému
datových schránek
„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ
(Ministerstvo pro místní rozvoj)“

Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript.Stav: Zveřejněno ve VVZ
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F13 - Výsledky soutěže o návrh


Název zakázky: SOUTĚŽ NA ARCHITEKTONICKO KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ KOMENSKÉHO PARKU V KOLÍNĚ

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-022709

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-008015

Evidenční číslo zakázky: Z2018-008015

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:07:23

Název zadavatele: město Kolín

IČO zadavatele: 00235440
 směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: město Kolín

 IČO: 00235440

 Obec: Kolín

 Země: CZ

 E-mail: vaclav.horak@mukolin.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): www.mukolin.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Služby pro širokou veřejnost

I.6)Hlavní předmět činnosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 SOUTĚŽ NA ARCHITEKTONICKO KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ KOMENSKÉHO PARKU V KOLÍNĚ

II.1.2)Hlavní kód CPV

 71220000

 Soutěž o návrh

II.2)Popis

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o lokalitu zásadního významu. Jde nejenom o jediný park v bezprostředním okolí centra města, ale také o místo s unikátní historií spojenou s klášterem kapucínů. Jde o nezastavěné prostranství, které je naplněné hodnotnou vzrostlou zelení. V těsném sousedství se nachází několik významných staveb města Kolína (divadlo, kino, kostel, škola), které mají samy svou specifickou architektonickou hodnotu a některé i památkovou ochranu.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže

 Otevřená

IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů

 Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkové koncepce řešení
b) kvalita architektonického řešení
c) kvalita krajinářského řešení
d) naplnění požadavků vyhlašovatele.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 053-117962

Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

 Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen.: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.3)Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
V.3.1)Datum rozhodnutí poroty

 22.05.2018

V.3.2)Informace o účastnících
 Počet účastníků, kteří budou zváženi: 9

V.3.3)Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže

 Úřední název: monom works s.r.o.

 IČO: 01483951

 Poštovní adresa: U průhonu 467/26

 Obec: Praha

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ020

 Vítězem je malý či střední podnik: ano

V.3.4)Hodnota soutěžních cen

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 09.07.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form13/Display/75830

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie