Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Tokamak je zařízení pro výzkum jaderné fúze provozované ÚFP AV ČR.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Systém ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-000737

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-016143

Evidenční číslo zakázky: Z2018-016143

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.01.2019 2:06:45

Název zadavatele: Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i.

IČO zadavatele: 61389021
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i.

 IČO: 61389021

 Poštovní adresa: Za Slovankou 1782/3

 Obec: Praha 8

 PSČ: 18200

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Michael Komm

 Tel.: +420 266053395

 E-mail: komm@ipp.cas.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.ipp.cas.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UFP

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Veřejnoprávní instituce

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Jiné činnosti
 Věda a výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Systém ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS

II.1.2)Hlavní kód CPV

 38000000

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Tokamak je zařízení pro výzkum jaderné fúze provozované ÚFP AV ČR.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 1500000,00

 Měna: EUR

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 38400000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ01

II.2.4)Popis zakázky

 Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Tokamak je zařízení pro výzkum jaderné fúze provozované ÚFP AV ČR.

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury - prioritní osa PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum - investiční priorita IP 1

II.2.14)Další informace

 Jde o zakázku spolufinancovanou ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury - prioritní osa PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum - investiční priorita IP 1 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 095-215428

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 12.12.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
 Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Limited liability company „BINP-Plasma“

 IČO: 1115476099342

 Poštovní adresa: Ac. Lavrentyev ave., 11, Novosibirsk, 630090, Russia

 Obec: Novosibirsk

 PSČ: 630090

 Země: RU

 Tel.: +738 33294128

 E-mail: A.A.Ivanov@inp.nsk.su

 Kód NUTS: CZ01

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1500000,00

 Měna: EUR

 Konečná hodnota zakázky/položky: 1500000,00

 Měna: EUR

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.01.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/100436

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie