Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Vytištění a kompletace 2550 kusů učebnice Výchovy k občanství v rozsahu 260 listů (520 stran), které budou vloženy do čtyřkroužkového šanonu s povrchovou laminací a potiskem. Dále tisk 300 kusů Metodické příručky pro učitele - 250 listů (500 stran), kovová kroužková vazba. Podrobný popis zakázky včetně technických specifikací pro tisk je uveden v Zadávací dokumentaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
<165>o.zumrova@seznam.cz <1346>posta@compet.cz <1486>posta@compet.cz
Název zakázky: Tisk učebnice Výchova k občanství
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
 
Značka formuláře:  6006641902001 Typ formuláře:  Řádný
Evid. číslo v IS VZ US:  60066419 Číslo objednávky:  OBJ/0323/0014/11
Limity:  Nadlimitní IČO zadavatele:  62690094
Datum zveřejnění:  20.10.2011 Datum skutečného odeslání:  11.10.2011
Zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.:  Ano
 
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Úřední název: Univerzita Hradec Králové
Poštovní adresa: Rokitanského 62
Obec: Hradec Králové PSČ: 50003 Stát: CZ
Kontaktní místa: Filozofická fakulta UHK Tel.: +420 606 459 961
K rukám: Mgr. Olga Zumrová
E-mail: Fax: +420 493 331 266
Internetová adresa
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.uhk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/uredni-deska/verejne-souteze-a-vyberova-rizeni/Stranky/default.aspx
Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Veřejnoprávní instituce Školství
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ne
 
ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY
II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Tisk učebnice Výchova k občanství
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Služby
Kategorie služeb:
Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
Hlavní místo plnění:
Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052
II.1.3) Toto oznámení se týká Veřejné zakázky
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
Počet   nebo, případně, nejvyšší předpokládaný
počet   účastníků rámcové smlouvy
Doba trvání rámcové smlouvy: v letech:   nebo měsících: 
Důvod překročení čtyřleté doby platnosti rámcové smlouvy:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy:
Odhadovaná hodnota bez DPH: Měna: 
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány:
II.1.5) Stručný popis zakázky
Vytištění a kompletace 2550 kusů učebnice Výchovy k občanství v rozsahu 260 listů (520 stran), které budou vloženy do čtyřkroužkového šanonu s povrchovou laminací a potiskem. Dále tisk 300 kusů Metodické příručky pro učitele - 250 listů (500 stran), kovová kroužková vazba. Podrobný popis zakázky včetně technických specifikací pro tisk je uveden v Zadávací dokumentaci.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník Doplňkový slovník
Hlavní předmět 79810000-5
Další předměty 79820000-8
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ano
II.1.8) Rozdělení zakázky na části Ne
Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro:
II.1.9) Budou přijímány varianty Ne
II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Vytištění a kompletace 2550 kusů učebnice Výchova k občanství v rozsahu 260 listů, 300 kusů Metodické příručky pro učitele s kroužkovou vazbou v rozsahu 250 listů.
Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  1 500 000.00 Měna:  CZK
nebo rozsah: mezi:    a  Měna: 
II.2.2) Opce Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
Počet možných obnovení:    nebo rozsah: od    do 
Pokud je znám, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících:    nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)
II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
V měsících:    nebo dnech:  50  (ode dne zadání zakázky)
nebo zahájení
         dokončení
 
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Cenu za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele na základě daňového dokladu. Splatnost daňového dokladuje 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad bude vystaven po předání celého zhotoveného díla. Blíže viz Návrh smlouvy o dílo. který je součástí zadáv.dokumentace.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá Ne
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Je požadováno splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 a § 54 Zákona o veřejných zakázkách v platném znění. Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 53 odst.1 písm) a) až h) a j) až I) Zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel způsobem podle § 53 odst. 2 Zákona. Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 54 písm. a) a b) Zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží: a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - § 54 písm. a) Zákona; b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - § 54 písm. b) Zákona. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
K prokázání splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 1 písm. c) Zákona uchazeč předloží údaje o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 2 uzavřená účetní období. Uchazeč splňuje ekonomické a kvalifikační předpoklady, pokud za poslední 2 účetní období byl jeho roční obrat v oblasti předmětu plnění dané veřejné zakázky ve výši nejméně 2 mil. Kč bez DPH. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu doložením, že v posledních 36 měsících realizoval alespoň tři zakázky obdobného rozsahu zaměřené na zajištění tiskových služeb dle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona. Za zakázku obdobného rozsahu je považována zakázka, jejímž předmětem byl tisk učebnice/učebnic nebo příruček/příručky nebo katalogu/katalogů s minimálním finančním objemem 500 tis. Kč bez DPH. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
III.2.4) Vyhrazené zakázky Ne

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Ne
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby Ne
 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (užší a jednací dialog, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců: 
nebo předpokládaný minimální počet    a, případně, maximální počet 
Kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu (jednací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska Kritérií uvedených níže
Kritéria Váha
1  nabídková cena 80
2  lhůta dodání ve dnech 20
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce Ne
Pokud ano, uveďte další informace o elektronické aukci
IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění tákající se stejné zakázky Ne
Pokud ano,
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Jiná předchozí zveřejnění
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
Číslo oznámení v Úř. věst.:    ze dne 
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s vyjímkou DNS) nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 02.12.2011 Čas: 09:00
Dokumentace za úplatu Ne
Pokud ano, uveďte cenu: Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 02.12.2011 Čas: 09:00
IV.3.5) Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (v případě omezeného a jednacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum:
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
CS
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřené řízení)
Do:
nebo doba trvání v měsících:    nebo dnech:  90  (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02.12.2011 Čas: 12:00
Místo: Univerzita Hradec Králové, nám. Svobody 331, 50003 Hradec Králové
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek Ano
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že otevírání obálek s nabídkami bude veřejně přístupné a bude při něm přečtena nabídková cena. Otevírání obálek se uskuteční v budově Filozofické fakulty, místnost č. 23170, nám. Svobody 331, 50003 Hradec Králové.
 
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU Ne
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ Ano
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP. Registrační číslo projektu: CZ.1. 07/1.1.00/14.0251
VI.3) DALŠÍ INFORMACE
Bod II.3 ) tohoto oznámení je dílčím hodnotícím kritériem "Lhůta dodání ve dnech." Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
E-mail: Tel.: 
Internetová adresa (URL): Fax: 
VI.4.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno PSČ: 604 55 Stát: CZ
E-mail: Tel.: +420 542 167 811
Internetová adresa (URL): www.compet.cz Fax: +420 542 167 115
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 11.10.2011
 
PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA
I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY (VČETNĚ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍHO DIALOGU A DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY/ŽÁDOSTI O ÚČAST
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec: PSČ:  Stát: 
Kontaktní místa: Tel.: 
K rukám:
E-mail: Fax: 
Internetová adresa (URL): 
 
PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Číslo:   1   
 
Datum odeslání do TED: 19.10.2011
Značka formuláře v TED:
Datum zveřejnění v TED:
Forma zadání: listinná
Související formuláře: Datum zveřejnění:
 
Ostatní související formuláře: Datum zveřejnění:

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie