| |

Podmienky a právne obmedzenia

Práva a povinnosti spoločnosti:

Spoločnosť si vyhradzuje právo na neurčitý čas prerušiť či obmedziť poskytovanie služby bez predchádzajúceho upozornenia a to zo závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, výpadku elektrickej energie, alebo krízových situácií, z dôvodov, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych predpisov SR;

Ďalej je spoločnosť oprávnená prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby zákazníkovi na neurčitý čas a bez predošlého upozornenia z dôvodu jej zneužívania, porušenia zmluvných podmienok zo strany zákazníka, alebo z dôvodu nezaplatenia predplatného alebo úhrad iných služieb a to do 14 dní od ich splatnosti, a to až do ich zaplatenia alebo do zániku zmluvy. Zánik zmluvy môže nastať, ak sa zákazník správa neprimerane k osobám , ktorá ho kontaktuje , ak ich uráža a vulgárne sa správa.

 Spoločnosť nijako nezodpovedá za úplnosť a správnosť údajov, ktoré sú uvedené v podkladoch tykajúcich sa ponúk a podmienok poskytovania služby. Zákazník berie na vedomie, že údaje, ktoré sú poskytované našou službou nie sú spoločnosťou kontrolované. Preto nezodpovedáme za ich správnosť, vrátane správnosti uvedených lehôt, úplnosti, zákonnosti, použiteľnosti či presného grafického zobrazenia. V tejto veci spoločnosť nie je povinná uvedené údaje overovať. Spoločnosť tiež nezodpovedá za chyby a nesprávnosti údajov, ktoré sú spôsobené pri prenose alebo sprostredkovaní služby zákazníkovi. Spoločnosť nezodpovedá za prerušenie poskytovania našej služby ako z dôvodu zlyhania výpočtovej techniky na strane zákazníka alebo spoločnosti, ani tak nezodpovedá za akékoľvek chybné poskytovanie alebo neposkytovanie služby spôsobené telekomunikačným zariadením, prerušením spojenia alebo znížením kvality prenosu v dôsledku poveternostných vplyvov.

Spoločnosť je oprávnená získavať a spracovávať údaje o zákazníkovi. S údajmi zadanými počas registrácie spoločnosť manipuluje obozretne a diskrétne. Nekompetentní k nim prístup nemajú. Bez súhlasu zákazníka je spoločnosť oprávnená spracovávať uvedené údaje iba na účel uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia. Ďalej môžu byť využívané len na fakturácie, vyúčtovania úhrady za poskytnuté služby a evidencie pohľadávok, v spolupráci a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom, inými orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi štátu.

Spoločnosť je tiež oprávnená zmluvu, ako aj podmienky a právne obmedzenia meniť. Uskutočnenie zmien v zmluvných podmienkach či v podmienkach a právnych obmedzeniach spoločnosť oznámi zákazníkovi v primeranej lehote na internetovej stránke.

Ceny a platobné podmienky

 1. Ceny za poskytovanie služby Globtrade s.r.o. sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka.
   
 2. Spoločnosť je oprávnená na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v Cenníku
   
 3. Zákazník je povinný Spoločnosti platiť cenu za poskytovanie služby Globtrade s.r.o. (ďalej len ako „Predplatné“) vo výške stanovenej v Cenníku.
   
 4. Zákazník platí Predplatné dopredu na obdobie nasledujúceho Zmluvného roka, na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou za podmienok uvedených vo VOP a v Cenníku. Ostatné úhrady súvisiace s užívaním služby Globtrade s.r.o. stanovené v Cenníku sa Zákazníkovi fakturujú za príslušný kalendárny mesiac.
   
 5. Spoločnosť je oprávnená vystaviť faktúru na začiatku Zmluvného roka.
   
 6. Zákazník je povinný uhradiť Predplatné v prospech Spoločnosti bez akýchkoľvek zrážok na základe faktúry, vystavenej Spoločnosťou, odo dňa jej vystavenia Zákazníkovi .
   
 7. V prípade omeškania platby Predplatného alebo ostatných úhrad je Zákazník povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 11 % p.a. z dlžnej sumy. Právo na náhradu škody (najmä na náhradu nákladov spojených s vymáhaním) vzniknutej Spoločnosti v súvislosti s omeškaním Zákazníka, tým nie je dotknuté.
   

Povinnosti a práva zákazníka

Zákazník je oprávnený užívať našu službu ako aj s ňou súvisiace dodávky a plnenia výhradne pre vlastné potreby. Zákazník nemôže sprístupniť našu službu ako aj súvisiace dodávky a plnenia tretej osobe, najmä nesmie sprístupniť či poskytovať službu ako celok ale ani žiadne údaje v nich obsiahnuté, a to najmä ich rozmnožovaním, rozširovaním, ako aj odplatným alebo bezodplatným prenechaním do užívania tretej osobe. Zákazník ďalej nesmie napodobňovať poskytovanie našej služby.

Práva a povinnosti zákazníka uvedené v tomto bode sú strany zmluvy povinné rešpektovať po dobu platnosti zmluvy, ale aj po jej ukončení, či ukončení jej platnosti a to bez obmedzenia. Zákazník smie konať v rozpore s týmto bodom len na základe písomného súhlasu spoločnosti.

Zákazník zodpovedá za škody ním spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v právnych predpisoch právneho poriadku Slovenskej republiky a v Zmluve. Spoločnosť nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk. Zákazník zodpovedá za spôsobenú škodu bez ohľadu na zavinenie.

Trvanie a ukončenie zmluvy

Služba môže byť uzatvorená na skúšobnú dobu a to na 10 dní, počas ktorých je používanie bezplatné. Po uplynutí tejto doby, je služba blokovaná alebo predĺžená na základe zmluvy, telefonickej objednávky, prípadne online objednávky. Služba je predlžovaná na dobu neurčitú, pričom poplatky za poskytovanie služby sú uhrádzané paušálne za fakturačné obdobie šiestich alebo dvanástich mesiacov podľa platného cenníka. Zákazník má právo službu vypovedať, a to písomnou formou, mesiac pred ukončením fakturačného obdobia. Pokiaľ tak zákazník neuskutoční, bude jeho výpoveď zaevidovaná až ku koncu ďalšieho fakturačného obdobia.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Podmienky a právne obmedzenia sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a spoločnosťou založeného zmluvou. Text podmienok a právnych obmedzení je záväzný a sú poskytnuté zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy.

Vylúčenie ručenia:

Nenesieme zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok z verejne-obstaravanie.sk.

Spoločnosť Globtrade s.r.o. nemá vplyv na obsah uvedených stránok a preto nemôže prevziať za tento obsah zodpovednosť. V momente vloženia odkazu sme nezaznamenali žiadny protiprávny obsah.

Pokiaľ zistíme protiprávny obsah, príslušný odkaz odstránime.


RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie