Výsledok súťaže 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančnéhonástroja Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky. Podpora sociálnej ekonomiky bude mať podobu poskytovaniaúverov pre oprávnené malé a stredné podniky. Úlohou finančných sprostredkovateľov bude vyhľadávať klientovspomedzi oprávnených podnikov a následne pre nich vytvoriť portfólio nových úverov, ktoré budú kryté záručnýmnástrojom. Záruka poskytnutá National Development Fund II, a.s. z prostriedkov Európskych štrukturálnych ainvestičných fondov a štátneho rozpočtu bude poskytovať finančnému sprostredkovateľovi krytie kreditného rizikajednotlivo do výšky miery záruky a zároveň celkovo do výšky limitnej miery záruky portfólia novo poskytnutých úverov.Finančný sprostredkovateľ zabezpečí kvalitnú komplexnú správu portfólia poskytnutých úverov v súlade s podmienkamibližšie špecifikovanými v predmetnom návrhu zmluvy. Oprávnenými podnikmi sú sociálne podniky a podniky sociálneho dosahu, súhrnne nazývané podniky v širšom priestoresociálnej ekonomiky. Sociálny podnik (Social Enterprise) je obchodná spoločnosť, družstvo, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorý je zamestnávateľom, a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, c) u ktorého k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, d) ktorý, ak 1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b), 2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavnýcieľ podľa písmena b), e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. Podnik sociálneho dosahu (Social Impact Enterprise) je obchodná spoločnosť, družstvo, občianske združenie, nadácia,nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorý a) vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, 
1/4
b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a ktorý spĺňa dve z podmienok c)až e) vyššie. Pod pozitívnym sociálnym vplyvom treba rozumieť napĺňanie jednej alebo viacerých z týchto spoločensky prospešnýchslužieb a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Poskytovanie záruk pre oprávnené podniky sa bude riadiť pravidlami štátnej pomoci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie