Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Vyšetřovací a operační rukavice

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-034296

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-028717

Evidenční číslo zakázky: Z2018-021672

Datum uveřejnění ve VVZ: 08.10.2018 2:09:28

Název zadavatele: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO zadavatele: 00159816
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 IČO: 00159816

 Poštovní adresa: Pekařská 664/53

 Obec: Brno

 PSČ: 656 91

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ivan Mrkva

 Tel.: +420 543184041

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Fax: +420 543183285

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.fnusa.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice Brno

 IČO: 65269705

 Poštovní adresa: Jihlavská 20

 Obec: Brno

 PSČ: 625 00

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.fnbrno.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.fnbrno.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice Olomouc

 IČO: 00098892

 Poštovní adresa: I. P. Pavlova 185/6

 Obec: Olomouc

 PSČ: 779 00

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ071

 Hlavní adresa: (URL): www.fnol.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: FN Hradec Králové

 Poštovní adresa: Sokolská 581

 Obec: Hradec Králové

 PSČ: 500 05

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní adresa: (URL): www.fnhk.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Nemocnice Na Bulovce

 IČO: 00064211

 Poštovní adresa: Budínova 67/2

 Obec: Praha 8

 PSČ: 18000

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.bulovka.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

 IČO: 00209775

 Poštovní adresa: Pekařská 664/53

 Obec: Brno

 PSČ: 602 00

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Hlavní adresa: (URL): www.cktch.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice Plzeň

 IČO: 00669806

 Poštovní adresa: Edvarda Beneše 1128/13

 Obec: Plzeň-Bory

 PSČ: 305 99

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní adresa: (URL): www.fnplzen.cz

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole

 IČO: 00064203

 Poštovní adresa: V Úvalu 84

 Obec: Praha 5

 PSČ: 150 06

 Země: CZ

 E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz

 Kód NUTS: CZ01

 Hlavní adresa: (URL): www.fnmotol.cz

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

 Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Vyšetřovací a operační rukavice

 Spisové číslo: 39/2018

II.1.2)Hlavní kód CPV

 33141420

II.1.3)Druh zakázky

 Dodávky

II.1.4)Stručný popis

 Opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Rukavice vyšetřovací

 Část zakázky č.: 1

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33140000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Česká republika

II.2.4)Popis zakázky

 93 632 660 ks

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Jedná se Společné zadávání ve smyslu § 7 zákona zadavatelů: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Fakultní nemocnice v Motole.

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Rukavice operační sterilní

 Část zakázky č.: 2

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33141420

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Česká republika

II.2.4)Popis zakázky

 1 957 818 párů

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Jedná se Společné zadávání ve smyslu § 7 zákona zadavatelů: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Brno.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 161-367891

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Jiné důvody (ukončení řízení)

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

 Rozdělením zakázky pouze na 2 části je předmět plnění vymezen příliš široce a zadavatel by se pokračováním zadávacího řízení dopustil diskriminačního postupu vůči potencionálním dodavatelům, kteří nejsou schopni podat nabídku na celé portfólium poptávaného zboží, jak je vymezeno zadavatelem pro jednotlivé části zakázky.
Zadavatel tedy s ohledem na výše uvedené toto zadávací řízení zruší a vyhlásí veřejnou zakázku znovu, přičemž dojde k jejímu rozdělení na více částí.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 05.10.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/88405

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie