Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice v předpokládaném období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F05 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby


Název zakázky: Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-000675

Evidenční číslo zakázky: Z2019-000675

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.01.2019 2:09:16

Název zadavatele: České dráhy, a.s.

IČO zadavatele: 70994226
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: České dráhy, a.s.

 IČO: 70994226

 Poštovní adresa: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11015

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Vránová

 Tel.: +420 727934970

 E-mail: vranovas@gr.cd.cz

 Fax: +420 972233739

 Kód NUTS: CZ0

 Hlavní adresa: (URL): www.cd.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/CD

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace

 Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)

 www.tenderarena.cz/profily/CD

 Další informace lze získat
 na výše uvedené adrese

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky prostřednictvím: (URL)
 www.tenderarena.cz/profily/CD

I.6)Hlavní předmět činnosti

 Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice

 Spisové číslo: 58398/2018

II.1.2)Hlavní kód CPV

 60112000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice v předpokládaném období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota

 Hodnota bez DPH: 2340065,00
 Měna: CZK

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ032

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Česká republika, Plzeňský kraj

II.2.4)Popis zakázky

 Účelem veřejné zakázky s názvem „Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany – Bezdružice“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Pňovany – Bezdružice na trati č. 177 v předpokládaném období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019. Smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky dle § 124 ZZVZ zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem. Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybere na základě pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v čl. 8 této ZD k uzavření smlouvy („vybraný dodavatel“) v souladu se ZZVZ a touto ZD

II.2.5)Hodnotící kritéria
 Níže uvedená kritéria

 Cena - Váha

II.2.6)Předpokládaná hodnota

 Hodnota bez DPH: 2340065,00
 Měna: CZK

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 1

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení

II.2.10)Informace o variantách

II.2.11)Informace o opcích

 Opce

 Uveďte popis opcí: Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo zadat nové služby náhradní autobusové dopravy v případě prodloužení doby trvání výluky nebo v případě rozšíření výluky na trati na trati. Předpokládaná hodnota těchto nových služeb činí 540 015 Kč (slovy: pětsetčtyřicettisícpatnáctkorunčeských) bez DPH. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny na nové služby činí
2 340 065 Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisícšedesátpětkorunčeských) bez DPH.
Práva zadat nové služby zadavatel využije v návaznosti na případné prodloužení výluky na trati v důsledku neukončení stavebních prací nebo v případě rozšíření výluky na trati, nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ. Předmětem nových služeb bude zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice. Zadavatel je oprávněn nové služby nezadat, případně zadat jen zčásti. Skutečná cena vyhrazeného plnění nepřesáhne o více než 30 % předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny této veřejné zakázky.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

II.2.14)Další informace

 Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů v § 127 ZZVZ

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

 Seznam a stručný popis podmínek: Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o udělení koncese pro silniční osobní motorovou dopravu provozovanou vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost

 Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách

III.1.6)Požadované zálohy a záruky

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

 Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a dodavatel je povinen je dodržet v rámci své nabídky.

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

 Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ano

 Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: ve smyslu § 18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

III.2.2)Podmínky realizace zakázky

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: 08.02.2019

 Místní čas: 10.00

IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 CS

IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum (dd.mm.rrrr): 08.02.2019

 Místní čas (hh:mm): 10.00

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek

 Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3)Další informace

 Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě.
V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/CD) uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů v § 127 ZZVZ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 08.01.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/100380

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie