Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Zajištění tiskových služeb pro MPO

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-001109

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-040560

Evidenční číslo zakázky: Z2018-022392

Datum uveřejnění ve VVZ: 14.01.2019 2:12:53

Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO zadavatele: 47609109
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

 IČO: 47609109

 Poštovní adresa: Na Františku 1039/32

 Obec: Praha 1 - Staré Město

 PSČ: 110 15

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Slávka

 Tel.: +420 224852394

 E-mail: slavka@mpo.cz

 Fax: +420 224852136

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.mpo.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMpo

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Zajištění tiskových služeb pro MPO

 Spisové číslo: MPO 40358/2018

II.1.2)Hlavní kód CPV

 79810000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Hodnota: 6500000,00

 Měna: CZK

II.2)Popis
II.2.1)Název

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 22100000

 22200000

 22400000

 22820000

 30199700

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místem plnění dodávek bude sídlo zadavatele, nebude-li zadavatelem určeno jinak.

II.2.4)Popis zakázky

 Veřejná zakázka není ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na části. Nabídky musí být zpracovány a podány na celý požadovaný předmět veřejné zakázky.
Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem zadávacího řízení.

 Kritéria kvality

 Název: C) Délka dodací lhůty

 Váha: 20
 Kritérium nákladů

 Název: A) Výše celkové nabídkové ceny bez DPH

 Váha: 70

 Název: B) Výše poskytnutého náhradního plnění za 1 rok

 Váha: 10

II.2.11)Informace o opcích

 Opce

 Uveďte popis opcí: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací dokumentaci vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v možnosti změny požadavků na výslednou podobu (tj. změna rozsahu, formátu či barevnosti) některé z položek, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy.
Možnost změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít. Využití tohoto práva je podmíněno tím, že potřeba změny závazku vyvstane v průběhu plnění smlouvy a tato změna je nutná zajištění změněných potřeb zadavatele.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Zakázka bude částečně financována z prostředků technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (TP OPPIK).

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

 Zkrácené řízení

 Odůvodnění: V souladu s § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Předběžné oznámení odesláno k uveřejnění ve VVZ a v TED dne 03.07.2018 a uveřejněno ve VVZ dne 09.07.2018, Evidenční číslo formuláře: F2018-022392 a v TED dne 06.07.2018, Číslo oznámení TED: 2018/S 128-291686.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

 Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

 Byla použita elektronická dražba

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 225-515119

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Název: Zajištění tiskových služeb pro MPO

 Zakázka/část je zadaná: ano

V.1)Informace o nezadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

 31.12.2018

V.2.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: Calamarus, s.r.o.

 IČO: 48536181

 Poštovní adresa: Pod Táborem 54/10

 Obec: Praha 9 - Hrdlořezy

 PSČ: 190 00

 Země: CZ

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

 Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 6500000,00

 Měna: CZK

 Konečná hodnota zakázky/položky: 87023,00

 Měna: CZK

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

 Hodnota bez DPH: 4351,15
 Měna: CZK

 Poměrná část: 5 %

 Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Velkoformátový tisk.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@uohs.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 10.01.2019Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/101344

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie