Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálnehoodpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9795 - IPS
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Iža
IČO: 00306487
Ďatelinová 315, 94639 Iža

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ďatelinová 315, 946 39 Iža
Kontaktná osoba: István Domin
Telefón: +421 357783375
Fax: +421 357783375
Email: laci@buslaci.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža
II.1.2) Hlavný kód CPV
90511000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho
odpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08;
bude uložený na skládke TKO REKO - Iža.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 85 023,1600 EUR
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90512000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Obec Iža
II.2.4) Opis obstarávania
Celkové odhadované množstvo odpadu za 5 rokov: 3105 t
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
.A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.
IČO: 31318762
Bratislavská 18 , 90051 Zohor

Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Míchelová
Telefón: +421 250206856
Fax: +421 250206813
Email: dana.michelova@fcc-group.sk
Internetová adresa (URL): www.fcc-group.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 153 454,0000
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 85 023,1600 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie