Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodání zdravotnických a jiných přístrojů formou operativního leasingu. . více v ZD
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


F03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení


Název zakázky: Zdravotnické přístroje pro „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-022695

Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-020340

Evidenční číslo zakázky: Z2018-020340

Datum uveřejnění ve VVZ: 12.07.2018 2:06:41

Název zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

IČO zadavatele: 00023833
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

 IČO: 00023833

 Poštovní adresa: Palackého náměstí 4/375

 Obec: Praha

 PSČ: 12801

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: JUDr. Richard Galuška

 E-mail: richard.galuska@uzis.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.uzis.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UZIS

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek

I.4)Druh veřejného zadavatele

 Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek

I.5)Hlavní předmět činnosti

 Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název

 Zdravotnické přístroje pro „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“

II.1.2)Hlavní kód CPV

 33100000

II.1.3)Druh zakázky

 Služby

II.1.4)Stručný popis

 Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodání zdravotnických a jiných přístrojů formou operativního leasingu. . více v ZD

II.1.6)Informace o částech zakázky

 Zakázka je rozdělena na části: ano

II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Gynekologické vyšetřovací křeslo

 Část zakázky č.: 3

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33192210

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. LF UK, sídlem Apolinářská 18, 120 00 Praha - Nové Město.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části 3 veřejné zakázky - „Gynekologické vyšetřovací křeslo“ je dodání 1 ks zdravotnického prostředku „Gynekologické vyšetřovací křeslo“ na dobu 30 měsíců od jeho dodání; formou operativního leasingu.. více viz. ZD

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“ realizovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166

II.2.14)Další informace

II.2)Popis
II.2.1)Název

 Lehátko pro UZ vyšetření

 Část zakázky č.: 4

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

 33110000

II.2.3)Místo plnění

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. LF UK, sídlem Apolinářská 18, 120 00 Praha - Nové Město.

II.2.4)Popis zakázky

 Předmětem části 4 VZ – „Lehátko pro UZ vyšetření“ je dodání 1 ks zdravotnického prostředku „Lehátko pro UZ vyšetření“ na dobu 30 měsíců od jeho dodání; formou operativního leasingu.. více v ZD

 Cena - Váha

II.2.11)Informace o opcích

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ano

 Identifikujte projekt: Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“ realizovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)Informace o elektronické aukci

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

 Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

 Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 117-265974

IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

 Část zakázky č.: 3

 Název: Gynekologické vyšetřovací křeslo

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

 Část zakázky č.: 4

 Název: Lehátko pro UZ vyšetření

 Zakázka/část je zadaná: ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

 Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy

V.2.2)Informace o nabídkách

V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části

V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)Přezkumné řízení

 Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

 Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

 Obec: Brno

 PSČ: 604 55

 Země: CZ

 Tel.: +420 542167111

 E-mail: posta@compet.cz

 Fax: +420 542167112

 Internetová adresa: (URL): www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení

 09.07.2018Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/75805

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie