Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna OndrejaNepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie
9793 - IPP
Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
IČO: 00179663
Junácka 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy, Junácka č.4,831 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. arch. Katarína Szabóová
Telefón: +421 244373290
Fax: +421 244373426
Email: szabova@starz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale
Referenčné číslo: 250/2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212224-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna Ondreja
Nepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
Hodnota: 189 296,9400 EUR
II.2) OPIS
II.2.1) Názov
Zimný štadión Ondreja Nepelu vstavba šatní v tréningovej hale
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
Časť: 1
45000000-7
Časť: 2
45300000-0
Časť: 3
45310000-3
Časť: 4
45330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, parc.č. 15142/1, 15141/21 katastrálne územie Bratislava Nové mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác vstavba šatní v tréningovej hale v objekte zimného štadióna Ondreja
Nepelu, Odbojárov č.9, 83104 Bratislava. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je FISCHERS, a.s., Sartorisova 10 Bratislava 821 08.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená Áno
V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
07.06.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
PETRA +, spol. s r. o.
IČO: 35929855
Račianska 146 , 83154 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Hudak
Telefón: +421 244883557
Email: ofice@petraplyn.sk
Dodávateľom je MSP Áno
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 208 043,7700
Jedna hodnota
Celková hodnota zákazky 189 296,9400 EUR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.06.2016

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Obstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie